Αρχική | Πρόγραμμα | Στόχοι | Μεθοδολογία | Υλοποίηση | Βιβλιογραφία - Υλικό | Συντελεστές
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις : Θεματική προσέγγιση | ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Συζήτηση με νήπια, δημιουργία προβληματισμών, διαγνωστική αξιολόγηση, καταγραφή του γνωστικού επιπέδου, πιθανών ελλείψεων, αποριών- ηχογράφηση της συζήτησης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Καταιγισμός ιδεών, δημιουργία ιστογράμματος στο οποίο καταγράφονται οι προτεινόμενες από τα νήπια δραστηριότητες σχετικά με τη γεωγραφική θέση της Παλαιοκαστρίτσας, τη μορφολογία της, την ιστορία, τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως το ψαρεμα, τον τουρισμό, τα θαλάσσια σπορ, κ.λ.π., τα φυσικά φαινόμενα, τη σύσταση του νερού.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Πραγματοποίηση των διαθεματικών δραστηριοτήτων- ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας, βιωματικοί και ενεργητικοί τρόποι μάθησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Αξιοποίηση ποικίλων μορφών αυτοαξιολόγησης. Αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων (δραστηριότητες, γνώσεις, διαδικασίες, μεθοδολογία). Σύγκριση δεδομένων διαγνωστικής αξιολόγησης (δηλαδή το προϋπάρχον γνωστικό υπόβαθρο) με τις αποκτηθείσες γνώσεις μετά την εφαρμογή του προγράμματος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Δημιουργία ιστοσελίδας και αφίσας. Εκδήλωση – παρουσίαση δράσεων και έργων - δραματοποίηση της Οδύσσειας.