Αρχική | Πρόγραμμα | Στόχοι | Μεθοδολογία | Υλοποίηση | Βιβλιογραφία - Υλικό | Συντελεστές
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωστικοί

 • Να γνωρίσουν τα νήπια/προνήπια το εγγύς ανθρωπογενές περιβάλλον, να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς του άμεσου περιβάλλοντός τους.

 • Να έρθουν σε επαφή με τα θαλάσσια επαγγέλματα και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες.

 • Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου και ειδικότερα, να συνειδητοποιήσουν το βαθμό που η θάλασσα επηρεάζει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.

 • Να μάθουν να παρατηρούν, να κάνουν υποθέσεις, να συγκρίνουν, να οδηγούνται σε συμπεράσματα χρησιμοποιώντας μέσα και εργαλεία, όπως οι χάρτες, πυξίδα, αλλά και την τεχνολογία.

 • Να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα, προβλήματα και διλήμματα ανθρώπων διαφορετικών εποχών.

 • Να συνειδητοποιήσουν τη θάλασσα ως έναυσμα για τη δημιουργία έργων τέχνης.

 • Να αναγνωρίσουν τις αιτίες μόλυνσης και ρύπανσης

Συναισθηματικοί

 • Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αρμονικά, κατανοώντας την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης.
 • Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις, να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος

Ψυχοκινητικοί

 • Να εκφραστούν με το δραματικό παιχνίδι, να αναπαραστήσουν βιωμένες καταστάσεις, να δημιουργήσουν.
 • Να παρατηρούν και να προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με πολλούς τρόπους χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά.

Συμμετοχικοί

 • Να αναζητούν πληροφορίες από σχετικούς επαγγελματίες μέσα από βιωματικές καταστάσεις και ενεργητική συμμετοχή.
 • Να έρθουν σε επαφή με τοπικούς φορείς για ανάλυση τοπικών ζητημάτων με απώτερο σκοπό το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.